austropotamobius pallipes

/austropotamobius pallipes